Over deze actie

De afgelopen jaren is er heel wat kritiek gekomen op de manier waarop academisch onderzoek en onderwijs in Vlaanderen worden gefinancierd, georganiseerd en geëvalueerd.  Steeds komen een aantal onderling gerelateerde klachten terug: een te eenzijdig gebruik door academische en politieke beleidsmakers van kwantitatieve in plaats van kwalitatieve evaluatiecriteria, een overdreven prestatiedruk die te zware eisen oplegt aan jonge onderzoekers (met alle sociale en psychologische gevolgen van dien), de creatie van een bureaucratisch klimaat waarin nauwelijks plaats is voor gedurfd en innovatief onderzoek, een klimaat dat bovendien uitgaat van een cultuur van wantrouwen en een aanslag vormt op de beroepstrots van academici.

Tot nu toe heeft deze kritiek echter weinig gehoor gekregen op beleidsniveau. Met dit initiatief trachten we als (jonge) onderzoekers meer inspraak in het beleid te krijgen door deze vaak al te gefragmenteerde klachten te bundelen, mede-onderzoekers te informeren over het onderzoeks- en onderwijsbeleid en initiatieven tot gezamenlijke actie te coördineren.

U kan dit initiatief momenteel steunen door onze petitie te ondertekenen, of door ons op de hoogte te brengen van nieuwe relevante artikels en opiniestukken. Onze standpunten en beleidssuggesties zijn terug te vinden in onze CONCEPTNOTA. U kan ons contacteren via het volgende emailadres: actiegroephogeronderwijs@gmail.com.

Advertentie

Reacties uitgeschakeld voor Over deze actie

Opgeslagen onder Uncategorized

AHO licht verkiezingsprogramma’s door.

In de aanloop naar de ‘moeder van alle verkiezingen’ van 25 mei zijn er reeds een heel aantal thema’s in de media bediscussieerd. Hoger onderwijs en wetenschap en innovatie zijn hier jammer genoeg grotendeels afwezig gebleven. Dat is jammer, omdat deze twee thema’s van bijzonder groot belang zijn voor onze toekomst. In een economie die steeds meer evolueert naar een kenniseconomie zijn wetenschap, innovatie en kwaliteitsvol hoger onderwijs van levensbelang. Desondanks staat de Vlaamse wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs op dit moment zwaar onder druk. De problemen zijn intussen bekend: er is een dramatisch tekort aan vast personeel, en de alomtegenwoordige publicatiedruk hypothekeert de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Daarom houdt de Actiegroep Hoger Onderwijs de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen tegen het licht: erkennen ze de fundamentele problemen die het Vlaamse Hoger Onderwijs op dit moment, en welke maatregelen brengen zij naar voor? Lees verder

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Verslag hoorzitting Vlaams Parlement

Het verslag van de hoorzitting van AHO in het Vlaams Parlement staat online, en kan je hier terugvinden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Presentatie AHO in het Vlaams Parlement

Afgelopen donderdag 18 oktober heeft de AHO haar punten kunnen verdedigen in een bijzondere hoorzitting in het Vlaams Parlement (Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen), in een open debat met de verkozenen, met Paul de Knop en Rosette S’Jegers (beiden voor de VLIR) en Koen Debackere (KU Leuven).

We wachten nog op de videobeelden van onze presentatie en van de discussie (updates volgen). In bijlage vinden jullie wel al de grote lijnen van het betoog dat Karen Stroobants en Anton Froeyman hebben gehouden. Zie hier voor de powerpoint presentatie, en hier voor de pdf presentatie.

Gelieve de presentatie breed te circuleren, het is belangrijk dat de discussie verdergaat. De werkvloer verdient inspraak in de evaluatie van het financieringsdecreet, de verhouding tussen tijdelijk en vast personeel aan de universiteit is dringend toe aan remediëring, de verfondsing van de universiteit heeft een grens, en discussies over inhopudelijke kwaliteit moeten primeren boven kwantitatieve bean counting.  Opmerkingen nog steeds welkom op de site of op actiegroephogeronderwijs@gmail.com

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Livestream hoorzitting Vlaams Parlement

De hoorzitting wordt live gestreamd op de website van het Vlaams Parlement. Je kan ons vandaag volgen vanaf 14u30 op http://www.vlaamsparlement.be/video/vandyck/live.html

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Kom ons steunen in het Vlaams Parlement!

Nu donderdag 17 oktober legt de Actiegroep Hoger Onderwijs (AHO) onze eisen voor tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement (Comissie Onderwijs en Gelijke Kansen). De zitting is gewijd aan de financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Vanaf 14u30 verdedigen Anton Froeyman en Karen Stroobants de AHO-kleuren in de zaal Antoon van Dyck, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel (plannetje).  Zij gaan in debat met de verkozenen, met rector Paul De Knop (voorzitter VLIR), Rosette S’Jegers (secretaris-generaal VLIR) en Koen Debackere (KU Leuven). Alle enthousiaste steun op de publieksbanken is meer dan welkom. Wij zorgen voor een stevig doortimmerde presentatie, maar jullie aanwezigheid kan eens te meer onderstrepen dat  we niet spreken voor een minderheid, dat de problemen structureel zijn, en dat echte oplossingen alleen binnen bereik komen als de werkvloer eindelijk een stem krijgt. Zowel in het hoger onderwijsbeleid in het algemeen als in de evaluatie van het Financieringsdecreet in het bijzonder.  Dank!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Update (2 oktober 2013)

Op woensdag 2 oktober overhandigden wij als actiegroep onze meer dan 5300 handtekeningen tellende petitie aan de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten. We hadden een constructief gesprek waarin we onze belangrijkste grieven bekend maakten en ook enkele suggesties deden over mogelijke remedies. We kwamen overeen verdere gesprekken te voeren over wijzigingen in  het academisch beleid. We baseren ons voor onze gesprekken op een CONCEPTNOTA die we na lang overleg en vele consultatierondes (bij studenten en AAP vertegenwoordigers, decanen, vakbonden, politieke fracties etc.) hebben opgesteld. Deze conceptnota is een werkdocument en zal zeker nog evolueren, maar toont duidelijk de grote lijnen van onze actie. De conceptnota zal ook de basis vormen voor een hoorzitting in het Vlaams parlement. We staan open voor verdere suggesties door eenieder die de grond van onze actie steunt: kwaliteit laten primeren boven kwantiteit, komaf maken met de extreme competitiviteit en de problematiek van eenzijdige evaluatiecriteria aan de universiteiten en hogescholen. 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Update

AHO (Actiegroep Hoger Onderwijs) is op dit moment bezig met concrete beleidspunten naar de beleidsmakers te stappen. Wordt ongetwijfeld vervolgd

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Meer is niet altijd beter: Actiegroep Hoger Onderwijs reageert na mediastorm

De open brief die we eergisteren lanceerden heeft heel wat reactie uitgelokt. We zijn in de eerste plaats dankbaar voor de ondertussen meer dan 4300 ondertekenaars van onze petitie. De reactie van de Vlaamse rectoren om ons te ontvangen voor overleg stemt ons ook zeer optimistisch. Om de beleidsmakers te ondersteunen, zullen wij nu eerst in samenwerking met de Jonge Academie, Onderzoekers in Actie en de Slow Science beweging een commissie van geëngageerde en geïnformeerde academici samenstellen. Die zal concrete voorstellen uitwerken rond kwalitatieve evaluatiecriteria, de verhouding van tijdelijke tot vaste statuten, gender, maatschappelijke dienstverlening, etcetera. Iedereen is verder welkom ons daaromtrent ideeën en informatie te geven. Een aanzet daartoe is al gegeven door de vele commentaren bij onze petitie en de reacties in de pers. Aangezien we met de open brief slechts het debat wilden openen, zullen we deze commentaren en kritieken zeker ter harte nemen.

Uit een aantal van de reacties in de media is echter gebleken dat onze open brief soms verkeerd begrepen wordt, bijvoorbeeld als een wens om niet meer te publiceren op topniveau of om alle evaluatiecriteria af te schaffen en terug te keren naar vriendjespolitiek. Dat willen we bij deze rechtzetten.

Ten eerste willen we verduidelijken dat publicatiedruk niet het enige probleem is dat we willen aankaarten. Het is de combinatie van een overdreven focus op aantallen publicaties van een bepaalde soort (internationaal en A1) met interne concurrentie en te weinig doorgroeimogelijkheden die zorgt voor de werkdruk. Als slechts 1 op de 13 beginnende onderzoekers kans maakt om zijn job te kunnen blijven uitoefenen in het Vlaamse academisch landschap, leidt dat uiteraard tot demotivatie. Stressbestendigheid is vandaag de dag minstens even belangrijk in een academische loopbaan als intellectuele capaciteiten. Wij zijn niet uit op een al te makkelijke loopbaan voor onderzoekers, zoals André Oosterlinck in De Morgen (22/08/13) laat uitschijnen. Wij willen een job die door een diversiteit aan personeel kan worden uitgevoerd, ook bijvoorbeeld jonge ouders. En dat willen we niet enkel omwille van onszelf, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat onderzoek dat in een dergelijke context gebeurt beter, creatiever en innovatiever is.

Ten tweede trekken wij de noodzaak van publiceren in internationale tijdschriften van topniveau niet in vraag. (cf Marc Hooghe in De Tijd (21/08/13)) Dat internationale toptijdschriften geen ‘rommel’ publiceren, treden wij uiteraard bij. Onder de initiatiefnemers en ondertekenaars van onze petitie zijn er dan ook heel wat onderzoekers met een uitgebreide publicatielijst waar ze zeer trots op zijn. Omwille van de inhoud, niet omwille van de aantallen. De mensen die Marc Hooghe aanhaalt die ‘vier tot zes jaar door de gemeenschap fulltime betaald worden’ en ‘blijkbaar nooit de tijd’ vinden ‘om hun werk eens te laten beoordelen door een internationale jury’, dat zijn wij alvast niet.

André Oosterlinck (De Morgen, 21/08/13) vreest dat onze petitie Vlaanderen zal weerhouden de top te bereiken. Wij hebben echter vraagtekens bij de criteria die bepalen wat de top is. Volgens ons betekent “het bereiken van de top”: aan onderzoek doen dat op internationaal niveau innovatief is, onderwijs geven van hoge kwaliteit, en ons op een geëngageerde manier inzetten voor de maatschappij. Het is op deze manier dat we iets terugdoen voor de investeringen van de belastingbetaler. Een verdrievoudiging van het aantal publicaties van de Vlaamse universiteiten  (cf het opiniestuk van Fientje Moerman (DS 21/08/13)), of een stijging van een paar plaatsen in de Shanghai-ranking, dat zegt niets over kwaliteit. Meer is niet altijd beter.

De uitspraken van Freek Van De Velde (De Tijd, 21/08/13) wijzen er ons  terecht op dat kwalitatieve criteria complexer zijn dan kwantitatieve. Maar zijn uitspraak dat aanstellingscommissies moeilijk alle publicaties kunnen nalezen lijkt ons problematisch. In de rest van de wereld, met name in Angelsaksische topuniversiteiten als Oxford, Cambridge, Harvard of Columbia, is dat namelijk net de standaard. Buitenlandse collega’s vallen achterover van verbazing (en bezorgdheid) wanneer ze horen dat Vlaamse academici benoemd worden zonder dat hun publicaties gelezen worden. Als er iemand kan oordelen over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, zijn het toch de experts van het onderzoeksveld zelf?

Wij willen niet terug naar vriendjespolitiek om een academische loopbaan op te bouwen. Maar de focus op het aantal A1-publicaties leidt tot nieuwe kwalen. We zien meer dan eens tijdelijke posities verschijnen om zoveel mogelijk publicaties binnen te rijven, om na drie jaar die persoon te vervangen door een verse doctor. De A1 fetisj leidt daarnaast tot een onderwaardering van (Nederlandstalige) publicaties voor een breed publiek, opinievorming en wetenschapscommunicatie, en kwalitatief (dus tijdrovend) onderwijs. Het feit dat onderwijservaring en maatschappelijke dienstverlening weinig plaats krijgt in de carrièreopbouw van jonge academici verarmt onze universiteiten, en de samenleving in het algemeen.

We pleiten niet voor het afschaffen van evaluatiecriteria op zich, maar wel voor andere, meer doordachte criteria. Criteria waar wij de komende periode aan zullen werken, samen met collega’s met verschillende disciplinaire en institutionele achtergrond. Kunnen we samen een nieuwe universiteit en nieuwe hoge scholen creëren die op een zinvolle manier aan excellent onderzoek, maar ook excellent onderwijs en maatschappelijke dienstverlening doen? Durven we onze universiteiten te evalueren zonder enkel te meten?

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized